دریافت

Shake It Off
I stay up too late
من تا دیروقت بیدارم
Got nothing in my brain
هیچ چی توی مغزم ندارم
That's what people say
این چیزیه که مردم میگن
That's what people say
این چیزیه که مردم میگن
I go on too many dates
من سر قرار های زیادی بودم
But I can't make them stay
ولی من نتونستم باعث شم که بمونن
At least that's what people say
حداقل این چیزیه که مردم میگن
That's what people say
این چیزیه که مردم میگن
But I keep cruising
ولی من به ول چرخیدنم ادامه میدم
Can't stop, won't stop moving
نمی تونم متوقف بشم، از حرکت کردن دست بر نخواهم داشت
It's like I got this music
انگار که این ریتم آهنگ توی من نفوذ کرده
In my mind, saying it's gonna be alright
توی ذهنم به خودم میگم، من چیزیم نمیشه
Cause the players gonna play, play, play
چون بازیکن ها قراره بازی کنن، بازی، بازی،باری
And the haters gonna hate, hate, hate
و کسایی که متنفرم قراره متنفر باشن، متنفر،متنفر
Baby I'm just gonna shake, shake, shake
عزیزم من قراره فقط از بین ببرمش
Shake it off
از ذهنم پاکش کنم
Heart break is gonna break, break, break
قلبی که شکسته قراره بشکنه، بشکنه، بشکنه
And I think it's gonna fake, fake, fake
و من فکر کنم قراره الکی باشه
Baby I'm just gonna shake, shake, shake
عزیزم من قراره فقط از بین ببرمش
Shake it off
از ذهنم پاکش کنم
I never miss a beat
من هیچوقت خسته نمیشم و ضربانم همیشه میزنه
I'm lighting up my feet
من دارم روی پاهام میرقصم
And that's what they don't see
و این چیزیه که اونا نمی بینن
That's what they don't see
چیزیه که اونا نمی بینن
I'm dancing on my own
من خودم تنهایی میرقصم
I make the moves as I go
نت همون جوری که دوست دارم حرکاتم رو میرم
And that's what they don't know
و این چیزیه که اونا نمی دونن
That's what they don't know
چیزیه که اونا نمیدونن
But I keep cruising
ولی من به ول چرخیدنم ادامه میدم
Can't stop, won't stop moving
نمی تونم متوقف بشم، از حرکت کردن دست بر نخواهم داشت
It's like I got this music
انگار که این ریتم آهنگ توی من نفوذ کرده
In my mind, saying it's gonna be alright
توی ذهنم به خودم میگم، من چیزیم نمیشه
Cause the players gonna play, play, play
چون بازیکن ها قراره بازی کنن، بازی، بازی، باری
And the haters gonna hate, hate, hate
و کسایی که متنفرم قراره متنفر باشن، متنفر،متنفر
Baby I'm just gonna shake, shake, shake
عزیزم من قراره فقط از بین ببرمش
Shake it off
از ذهنم پاکش کنم
Heart break is gonna break, break, break
قلبی که شکسته قراره بشکنه، بشکنه، بشکنه
And I think it's gonna fake, fake, fake
و من فکر کنم قراره الکی باشه
Baby I'm just gonna shake, shake, shake
عزیزم من قراره فقط از بین ببرمش
Shake it off ،Shake it off
از ذهنم پاکش کنم، از ذهنم پاکش کنم
Hey, hey, hey
هی هی هی
Just think while you been getting down and out about the liars
فقط به موقعی که داشتی سقوط می کردی و راجب دروغگو ها صحبت می کردی فک کن
And the dirty dirty cheats of the world
و راجب فریب دادن های ناعادلانه توی دنیا می گفتی
You could have been getting down to this sick beat
تو داشتی توی این راه اشتباه از بین میرفتی
My ex man brought his new girlfriend
دوست پسرم دوست دختر جدیدش رو آورده
She’s like oh my God
اون واقعا غیر قابل باوره
but I’m just gonna shake
ولی من قراره فراموشش کنم
and to the fellow over there
و اون یارویی که اون جا وایستاده
with the hella good hair
با موهای خیلی خوشگل
Won’t you come over baby
اینطرفا نمیای عزیزم
We can shake shake shake
ما میتونیم از یاد ببریمش
Cause the players gonna play, play, play
چون بازیکن ها قراره بازی کنن، بازی،بازی، باری
And the haters gonna hate, hate, hate
و کسایی که متنفرم قراره متنفر باشن، متنفر، متنفر
Baby I'm just gonna shake, shake, shake
عزیزم من قراره فقط از بین ببرمش
Shake it off
از ذهنم پاکش کنم
Heart break is gonna break, break, break
قلبی که شکسته قراره بشکنه، بشکنه، بشکنه
And I think it's gonna fake, fake, fake
و من فکر کنم قراره الکی باشه
Baby I'm just gonna shake, shake, shake
عزیزم من قراره فقط از بین ببرمش
Shake it off
از ذهنم پاکش کنم
پخش توسط سایت : mdzmusic