دریافت

 

Pick up the god dang phone…

تلفن رو بردار

Bi.tch where the fu.ck were you Tuesday?

لعنتی سه شنبه اینجا بود؟

With who you say?

با کسی تو میگی؟

I wasn’t at the studio

من توی استدویو نبودم

Bitch what’d you do screw Dre?

لعنتی میخوای دره رو گول بزنی؟

You went there looking for me

تو داری دنبال من میگردی

Oo that excuse is too lame

دیگه برای اینکه بلنگی داری بهانه میاری

Keep playing me you’re gonna end up with a huge goose egg

من میخوان بازی رو تا اخر با یه تخم غاز بزرگ نگه دارم

You fake, lying slut you never told me you knew drake

تو دروغ میگی ,فاحشه که به تو دروغ گفت به من هیچ وقت نگفت که تو دریک رو میشناسی

Que Lupe? You want to lose two legs

کیو لپ؟تو میخوایی پاهاتو از دست بدی؟

You try to flip this on me?

تو میخوای به من تلنگر بزنی؟

If i spent more time with you, you say

اگه من زمان بیشتری رو با تو داشته باشم ,تو بگو

“Ok yeeah, I’m coo-coo, hey?” Well, screw you

خوبه ارره,من دارم ارو باهات حرف میزنم,هی؟,تورو فریب داد

And I’d be the third person who screwed you today

و من میخوام سومین نفری باشم که تورو فریب میده

Oh, four? Dre, Drake, Lupe? Oh touche

اوه چهارمین؟دره,دریک ,لپ؟ اوه توچ

You were too two-faced for me

تو خیلی برای من دو رو بودی

Thought you was my number one

تو فکر میکردی که من شماره یکم

True BlueAce but you ain’t

اس ابی درسته اما تو نیستی

And I can see you and you make

من میتونم تورو ببینم

That little boo-boo face

صورتش یه ذره دستپاچس

Cause I’m hanging up this phone, boo

چون من این تلفن رو ول میکنم

You make my fu.cking Blutooth ache

شما بلوتوث رو برای من درداور کردین

You feeling blue too late

تو خیلی دیر احساس ابی پیدا کردی

Go smurf yourself you make me wanna smurfin’ puke blue Kool Aid

تو خیلی منو .... کردی,کمک های ابی رو بالا اورد

Here’s what you say to someone you hate

اینجا چیزیه که تو به کسی که ازش بدت میاد میگی

[Hook] 

My life will be so much better if you dropped dead (dead)

زندگی من بهتر میشد اگه شما کمتر میمردین

I was laying in bed last night thinking

من شب گذشته توی رختخواب فکر میکردم

And this thought just popped in my head and I thought

و این فکر ها توی سر من پیدا شد و من فکر کردم

Wouldn’t shit just be a lot easier if you dropped dead (dead)

اون لعنتی ساده تر نمیشه شگه مرده ها کمتر بشن

I would feel so (so) much (much) better x3

من میخواستم احساسش کنم بیشتر بیشتر

[Verse 2] 

Think I just relapsed, this bi.tch pushed me over the brink

من فکر میکنم که توی اولشم ,این لعنتی بیشتر از حد به من فشار اورده

Hop on the freeway trying to get some time alone and just think

هاپ تو ازاد راه داره وقتی رو برای تنها بودن پیدا میکنه و من دارم فقط فکر میکنم

Then the cops pulled me over but they let me go

بعد پلیس منو گرفت و به یه طرف کشید اما اونا اجازه دادن من برم

Cause I told ‘em I’m only driving drunk cause that bi.tch drove me to drink

چون من به اونا گفتم که در حال مستی دارم رانندگی میکنم اون لعنتی برای نوشیدن سوار من شد

I’m back on my fu.ck ho’s

من برگشتم

But a whole new hatred for blondes, but bias? I hate all 

bitches the same, baby come on

اما به طور کل از بلوند همه بدشون میاد,اما تعصب؟من از همشون بدم میاد 

لعنتی همونه,عزیزم بیا

Excuse the pun but bitch you’re such a broad statement

ببخشید بسازید اما همچین بیانیه گسترده ای داری

And I am channeling my anger through every single station it’s on

و من خشممو از هر طریقی دارم کنترل میکنم

Cause a woman broke my he-art, I say he-art cause you ripped it in two pa-arts

چون یه زن قلب منو شکسته,من میگم قلب چون شما اونو توی دو قسمت جدا کنین

And threw it in the garbage, who do you think you are?

و اونو توی زباله ها انداخت ,شما فکر میکنین که شما هستین؟

Bitch guess it’s time for me to get the dust off

فکر کنم که اون موقع باید گرد خاک کنم

And pick myself up off the carpet

و خودمو انتخاب میکنم

But I’ll never say the L-word again

اما من هیچوقت کلمهع ال رو دوباره نمیگم

I la-la-la-la lesbian *shout*

*من لا-لا-لا-لا لزبین *فریاد 

I hope you hear this song and go into a cardiac arrest

من امیدوارم شما با شنیدن این اهنگ یه ایست قلبی داشته باشین

My life would be so much better if you just

زندگی من خیلی بهتر اگه شما فقط

[Hook]

[Bridge] 

Cuz you told me, you love me, forever

چون تو به من گفته بودی که منو برای همیشه دوست داری

Bitch, that was a lie

لعنتی اون یه دروغه

Now I never, wanted someone, to die

حالا من نمیخوام کسی بمیره

So bad in my fucking life but fuck it there’s other fish in the sea

زندگی لعنتی من خیلی بد شد اما لعنت بهش جاهای دیگه ماهی توی دریاست

And I’mma have a whale of a time

و من یه نهنگ زمان دارم

Being a single sailor for the night

یه ملوان تنها توی یه شب

Bitch on a scale of 1 to 10, shit

توی یه مقیاس یک تا ده لعنت

I must be the holy grailer

من باید یه هدف مقدس داشته باشم

Catch this ho I got an Oscar attached to my fucking name (great)

من اینو میگرم که یه اسکار مال منه

I might hit the club on a chica’s tail, uh

من ممکنه که که یه ضربه به باشگاه توی شیکاکو به دنبالش بزم

Made for me say fu.ck it kick some shots back and hammer the nailer

چیزی که برای من ساخته شده میگه لعنت بهش بعضی هاشون بهش لگد میزنن و چکش میخکوبش میکنن

These bitches tryna get atached with the failer

این لعنتی ها دارن سعی میکنن

And latch him to the tail of my bumper to scratch them with the back of my trailer

و هردو تاشون رو با سپرم داغون کردم و با پشت تریلیر

Like I’m itchin’ to get hitched

من دردسر رو دوست دارم

Yeah I’m rich as a bitch but bitches ain’t shit

اره من پر از یه لعنتی هستم اما لعنتی ها نیستند

I’d rather leave a bi.tch in a ditch

من ترجیح میدم که یه لعنتی رو توی گودال ول کنم

Bitch you complain when you listen to this

لعنتی وقتی تو به این آهنگ گوش میدی شاکی میشی

But you still throw yourself at me

اما تو هنوزم خودتو روی من ول میکنی

That’s what I call pitchin’ a bitch

این چیزیه که من اسمشو به لعنتی میزارم

That’s why I’m swinging at this chicks on sight

برای همینه که این جوجه ها دور چشم من دور میخورن

Long as I got a bat and two balls it’s foul

وقتی که من یه خفاش و دو تا توپ داشتم اونا درست نبودن

But my dick’s on strike so all that love shit is null and void

اما .. من  از همه عشق ها رو ول کرده و تموم اونا الکی بود

Bitch I’m a droid, I void cupid stupid wasn’t for blowjobs you’d be unemployed

لعنت من یه خواننده ام که برای کسایی کهخ میخوانن ... منو بخورن بی کار نیستند

Oi oi oi man oh man you boy boy boys

اوی اوی اوی اوه مرد تو پسر پسر پسرها

Getting sick at these girls girls girls

این دخترا مریضن

Oink oink oink you fuc.king pigs

اوینک اوینک اوینک شما خوک رو ...... کردین

All you good boys doink doink doink

همه شما پسرای خوب

I got 99 problems and the bit.ch ain’t one

من 99 تا مشکل دارم که اونا یکی نیستند

She’s all 99 of them I need a machine gun

همه اوئنا 99 تا ازشون به یه اسلحه نیاز دارن

I take em all out I hope you hear this song

من همشونو میگرم امید وارم کهع اونا این آهنگ رو گوش کنن

And grow into a cardiac arrest have a heart attack

و رشد کردن باعث ایجاد یک ایست قلبی میشه

And just drop dead and I’mma throw a fucking party after this cause

و من فقط مرده رو ول میکنم و یه گرده لعنتی رو بعد از این دلیل میزنم

[Hook]

[Outro] 

I’m just playing bitch, you know I love you

من فقط دارم بازی میکنم لعنتی ,تو میدونی که دوستت دارم ..

پخش توسط سایت : mdzmusic