دریافت

Superstar, where you from? How's it going?
اهای مرد معروف،از کجا میای؟اوضاع چطوره؟

I know you got a clue what you're doing
من میشناسمت،فهمیدم چیکار داری میکنی

You can play brand new to all the other chicks out here
تو میتونی ادای یه آدم جدید رو دربیاری واسه تموم کسایی که اون بیرونن

But I know what you are, what you are, baby
ولی من میدونم تو چی هستی، چی هستی، عزیزم

Look at you getting more than just a re-up
شما ببینید یه بار دیگه

Baby, you got all the puppets with their strings up
تو تمام عروسک هاتو بالا نگه داشتی

Faking like a good one, but I call 'em like I see 'em
دروغ گفتن تورو چیز خوبی میبینم

I know what you are, what you are, baby
من میدونم داری چیکار میکنی عزیزم


Womanizer, woman-womanizer, you're a womanizer
زن باز زن باز زن باز

Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby
اوه زن باز اوه تو زن بازی عزیزم

You-you-you are, you-you-you are
تو اره تو اره

Womanizer, womanizer, womanizer
یه زن باز هستی زن باز زن باز


Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

(You) You got me going
تو من رو به خودم رسوندی

(You) You're oh-so-charming
، تو هستی اوه، خیلی تو دل برو

(You) But I can't do it
تو، اما من نمیتوانم اینکار کنم

(You) You womanizer
(تو) تو خانم باز

Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

(You) You say I'm crazy
تو میگی من دیوونه هستم

(You) I got you crazy
تو، من تو رو دیوونه کردم

(You) You're nothing but a
تو هیچی نیستی اما یه

(You) Womanizer
تو یه دختر باز


Daddy-O, you got the swagger of champion
پدر ،او، شما سوگوار یک قهرمان هستید

Too bad for you, you just can't find the right companion
برات خیلی بده تو نمیتونی ی همراه مناسب پیدا کنی

I guess when you have one too many makes it hard, it could be easy
حدس می زنم زمانی که شما یک نفر را بیش از حد دارید، سخت می شود، ممکن است آسان باشد

Who you are, that's just who you are, baby
تو دقیقا کی هستی؟تو کی هستی عزیزم

Lollipop, must mistake me for a sucker
ابنبات،باید اشتباه باشه ک من تورو میخام

To think that I would be a victim, not another
برای اینکه فکر کنم ک میتونم قربانی باشم ن چیزه دیگه

Say it, play it how you wanna
اینو بگو، اجراش کن، میخوای چطور باشه

But no way, I'm never gonna fall for you
ولی هیچ راهی نیست من هیچ وقت برات نخواهم افتاد

Never you, baby
تو هرگز, عزیزم


Womanizer, woman-womanizer, you're a womanizer
زن باز زن باز زن باز

Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby
اوه زن باز اوه تو زن بازی عزیزم

You-you-you are, you-you-you are
تو اره تو اره

Womanizer, womanizer, womanizer
یه زن باز هستی زن باز زن باز


Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

(You) You got me going
تو من رو به خودم رسوندی

(You) You're oh-so-charming
، تو هستی اوه، خیلی تو دل برو

(You) But I can't do it
تو، اما من نمیتوانم اینکار کنم

(You) You womanizer
(تو) تو خانم باز

Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

(You) You say I'm crazy
تو میگی من دیوونه هستم

(You) I got you crazy
تو، من تو رو دیوونه کردم

(You) You're nothing but a
تو هیچی نیستی اما یه

(You) Womanizer
تو یه دختر باز


Maybe if we both lived in a different world
شاید اگه در دو دنیای متفاوت زندگی میکردیم

(Womanizer, womanizer, womanizer, womanizer)
دختر باز, دختر باز

It would be all good, and maybe I could be your girl
میتونست خوب باشه و من دوست دخترت باشم

But I can't 'cause we don't, you...
ولی من نمیتونم چون ما نیستیم


Womanizer, woman-womanizer, you're a womanizer
زن باز زن باز زن باز

Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby
اوه زن باز اوه تو زن بازی عزیزم

You-you-you are, you-you-you are
تو اره تو اره

Womanizer, womanizer, womanizer
یه زن باز هستی زن باز زن باز


Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

(You) You got me going
تو من رو به خودم رسوندی

(You) You're oh-so-charming
، تو هستی اوه، خیلی تو دل برو

(You) But I can't do it
تو، اما من نمیتوانم اینکار کنم

(You) You womanizer
(تو) تو خانم باز

Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

(You) You say I'm crazy
تو میگی من دیوونه هستم

(You) I got you crazy
تو، من تو رو دیوونه کردم

(You) You're nothing but a
تو هیچی نیستی اما یه

(You) Womanizer
تو یه دختر باز


Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

Boy, don't try to front, I-I know just, just what you are, are, are
پسر سعی جلوی من تلاش نکن من تو رو میشناسم

Womanizer, woman-womanizer, you're a womanizer
زن باز زن باز زن باز

Oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby
اوه زن باز اوه تو زن بازی عزیزم

پخش توسط سایت : mdzmusic