صفحه محصول آیفون ۱۰ اس

 


دریافت

 

بیحن للنغمة الوتر و بیحن للشمس القمر
وبیحن للیل السهر وانا مش قادر حنلک

فی حب بقلبی انکسر فی جرح وتارک اثر
روحی ترکتک للقدر مش قادر اکثر قلک
بیحن للنغمة الوتر و بیحن للشمس القمر
وبیحن للیل السهر وانا مش قادر حنلک
فی حب بقلبی انکسر فی جرح وتارک اثر
روحی ترکتک للقدر مش قادر اکثر قلک

شو بینفعنی عیونک تدمع وتقولی ندمانة
لاتنادینی مش رح اسمع ونسیلی عنوانی
شو بینفعنی عیونک تدمع وتقولی ندمانة
لاتنادینی مش رح اسمع ونسیلی عنوانی

و انسینی لو بدی ارجع من زمان رجعتلک
کیف بدک بعیونک احلم وسرقتی احلامی
خلینی عالماضی اندم وسنینی وایامی

کیف بدک بعیونک احلم وسرقتی احلامی
خلینی عالماضی اندم وسنینی وایامی
و انسینی لو بدی ارجع من زمان رجعتلک
بیحن للارض المطر بیحن للعین النظر
بیحن یتسلى الضجر وانا مش قادر حنلک

شو تعبت وقلبی نطر تیوصل منک خبر
والیوم رمیت الصور لا تلومینی ان قلتلک

پخش توسط سایت : mdzmusic