.

حبیبی یا نورَ العین یا ساکِن خَیالی
عاشِق بقالی سْنین ولا غَــیرَکْ فی بالی

حبیبی یا نورَ العین یا ساکِن خَیالی
عاشِق بقالی سْنین ولا غَــیرَکْ فی بالی

حبیبی یا نورَ العین یا ساکِن خَیالی
عاشِق بقالی سْنین ولا غَــیرَکْ فی بالی

حبیبی یا نورَ العین یا ساکِن خَیالی
عاشِق بقالی سْنین ولا غَــیرَکْ فی بالی


حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

یا ساکِن خَیالیاَجْمَــل عُیون فی الکــون انا شُفتاها
الله علیکْ الله علی سِحراها

اَجْمَــل عُیون فی الکــون انا شُفتاها
الله علیکْ الله علی سِحراها


عُیونِــک مَعایا عیونک کِفایه

عُیونِــک مَعایا عیونک کِفایه

تْنوّر لَیالی

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

یا ساکِن خَیالی

حبیبی یا نورَ العین یا ساکِن خَیالی
عاشِق بقالی سْنین ولا غَــیرَکْ فی بالی


قَــلبَک نادانی و قال بِتْحِبّینی
الله علیک الله طَمنتنی

قَــلبَک نادانی و قال بِتْحِبّینی
الله علیک الله طَمنتنی


مَعاک البِدایه و کل الحِکایه

مَعاک البِدایه و کل الحِکایه

مَـــــعاک لِــلنهایه

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

حبیبی حبیبی

حبیبی حبیبی

حبیبی حبیبی حبیبی یا نور العین

.

پخش توسط سایت : mdzmusic