دریافت

من ازت یه دریا معرفت ساختم

قطره شدی چرا پس؟

بسته شد این چشا رفت

شب که شد این صدا ، حرف نزن

در نیومد جیکم اصاً ازت ، بدم نمیاد هنوزَما

اما انگاری امشب هم از اون شباست

که دلم میخواد گاز بگیرم فرشو با حرص

رفتی چطوری من شدم فس ، میبینی ؟

من که بودم سر حال ، بودی سر پا

موندم سر جام ، بودن همه بام

و مودم شب تار شد بعدِ تو

چی شد دلت زده شد؟

دلت مثِ همه شد؟ ، مث همه شد

بَس غُر زدی سرم ، دستبرد زدی منم

دلمو دادم ، دو دستی دستت

شکستی بسه ، رفتم ، ببین

بای بای

برنگردی یه روز بگی وای وای

برنگردی بگی دلم تنگ شد ها

گوشیم رو عکسات هنگ شد ها

رفتی اصاً من پسر شجاع

تو بگو آخرش من برم کجا؟

توو بغل کی تو میدی لَم بی من؟

من اون روزاتو میبینم ، بیرحم

دیگه برگشتی پشیمونی ، دیگه تو لَنگ پولی

دیگه من نیستم پیشت ، تا شب بمونی

بزنیم تا صبح حرف ، ببینی باز مُردم

میبینی آجر شد صورتم ، میبینی

دیگه برگشتی پشیمونی ، دیگه تو لَنگ پولی

دیگه من نیستم پیشت ، تا شب بمونی

بزنیم تا صبح حرف ، ببینی باز مُردم

میبینی آجر شد صورتم ، میبینی

من تورو اینبار از یاد بردم

نمیخوامت ، دومین سیگارمه زدم زیرش

همه جا میتونی بگی تو رفتی من زدم زیرش

نیس کسی که بتونی از پشتِ تلفن

قورتِش بدی شبا بگی که کم گِله کن

بچینی خاطراتِ تلخو براش از قدیم

بی معرفت فقط بلدی که بگی از بدیم

لِفتش نمیدم این حرفها هم جایی دَرز نشه

بیخیال ، قند رو بِندا بالا چاییت سرد نشه

برگشتی پشیمونی ، دیگه تو لَنگ پولی

دیگه من نیستم پیشت ، تا شب بمونی

بزنیم تا صبح حرف ، ببینی باز مُردم

میبینی آجر شد صورتم ، میبینی

دیگه برگشتی پشیمونی ، دیگه تو لَنگ پولی

دیگه من نیستم پیشت ، تا شب بمونی

بزنیم تا صبح حرف ، ببینی باز مُردم

میبینی آجر شد صورتم ، میبینی

من تورو اینبار از یاد بردم

پخش در سایت : mdzmusic