دریافتYou're a good soldier

تو سرباز خوبی هستی
Choosing your battles

نبردهات رو انتخاب می کنی

Pick yourself up

از جات بلند شو
And dust yourself off

و گردو خاک لباستو بتکون
And back in the saddle
و باز بشین رو زینYou're on the frontline

تو خط مقدمی
Everyone's watching

همه نگاه ها به تو هستش
You know it's serious

میدونی که شوخی در کار نیست
We're getting closer

داریم نزدیکتر میشیم
This isnt over

هنوز تموم نشده

The pressure is on

میدونم-فشار زیادی روته
You feel it

احساسش می کنی
But you've got it all

ولی از پس همش بر میای
Believe it

باور کن

When you fall get up
Oh oh...

وقتی به زمین میخوری بلند شو
And if you fall get up
Oh oh...

و اگه به زمین خوردی از جات بلند شو

Tsamina mina
Zangalewa
Cuz this is Africa
چون اینجا آفریقاستTsamina mina eh eh
Waka Waka eh eh

Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
اینبار برای آفریقا


Listen to your god

به صدای خداوند گوش کن
This is our motto

این شعار ماست
Your time to shine

حالا نوبت تو هستش که بدرخشی
Dont wait in line
Y vamos por Todo
پشت صف منتظر نمون


People are raising
Their Expectations

انتظار مردم از تو داره بیشتر و بیشتر میشه
Go on and feed them

ادامه بده و با (پیروزیت) سیرابشون کن
This is your moment

این بار نوبت تو هستش
No hesitations

درنگ رو بذار کنار

Today's your day
I feel it

امروز روز(موفقیت) تو هستش، اینو احساس می کنم
You paved the way
Believe it

میتونی همه رو از سر راهت برداری، باور کن

If you get down
Get up Oh oh...

اگه به زمین خوردی، باز بلند شو
When you get down
Get up eh eh...

اگه به زمین خوردی، باز بلند شو

Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
اینبار برای آفریقا


You're a good soldier

تو سرباز خوبی هستی
Choosing your battles

نبردهات رو انتخاب می کنی

س

از جات بلند شو
And dust yourself off

و گردو خاک لباستو بتکون
And back in the saddle
و باز بشین رو زینYou're on the frontline

تو خط مقدمی
Everyone's watching

همه نگاه ها به تو هستش
You know it's serious

میدونی که شوخی در کار نیست
We're getting closer

داریم نزدیکتر میشیم
This isnt over

هنوز تموم نشده

The pressure is on

میدونم-فشار زیادی روته
You feel it

احساسش می کنی
But you've got it all

ولی از پس همش بر میای
Believe it

باور کن

When you fall get up
Oh oh...

وقتی به زمین میخوری بلند شو
And if you fall get up
Oh oh...

و اگه به زمین خوردی از جات بلند شو

Tsamina mina
Zangalewa
Cuz this is Africa
چون اینجا آفریقاستTsamina mina eh eh
Waka Waka eh eh

Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
اینبار برای آفریقا


Listen to your god

به صدای خداوند گوش کن
This is our motto

این شعار ماست
Your time to shine

حالا نوبت تو هستش که بدرخشی
Dont wait in line
Y vamos por Todo
پشت صف منتظر نمون


People are raising
Their Expectations

انتظار مردم از تو داره بیشتر و بیشتر میشه
Go on and feed them

ادامه بده و با (پیروزیت) سیرابشون کن
This is your moment

این بار نوبت تو هستش
No hesitations

درنگ رو بذار کنار

Today's your day
I feel it

امروز روز(موفقیت) تو هستش، اینو احساس می کنم
You paved the way
Believe it

میتونی همه رو از سر راهت برداری، باور کن

If you get down
Get up Oh oh...

اگه به زمین خوردی، باز بلند شو
When you get down
Get up eh eh...

اگه به زمین خوردی، باز بلند شو

Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
اینبار برای آفریقا


Tsamina mina eh eh
Waka Waka eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa aa

Tsamina mina eh eh
Waka Waka eh eh


Tsamina mina zangalewa
This time for Africa

این بار بخاطر آفریقا

پخش توسط سایت : mdzmusic