دریافت


It Ain't me
[Verse 1: Selena Gomez]
I had a dream
We were sipping whiskey neat
Highest floor, The Bowery
And I was high enough

Somewhere along the lines
We stopped seeing eye to eye
You were staying out all night
And I had enough


خواب دیدم
که با هم ویسکی ناب نوش می‌کردیم
                     تو عالی‌ترین جا، محلّۀ باوِری  (از محله های منهتن نیویورک)
و من هم حسابی فازمم بالا بود

وسط همین قضایا و ماجراها بود که
تفاهم‌ میون من و تو از بین رفت
تو شب ها تا دیر-وقت بیرون بودی
و من هم دیگه طاقتم طاق شده بود.


[Pre-Chorus: Selena Gomez]
No, I don't wanna know
Where you been or where you're goin'
But I know I won't be home
And you'll be on your own


نه دیگه نمی‌خوام بدونم
کجا بودی و قراره کجا باشی
اما این رو می دونم که از این به بعد دیگه من خونه نیستم
و تو هم بی‌کس و دست‌تنها می‌مونی.


[Chorus: Selena Gomez]
Who's gonna walk you
Through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you
When the sun won't let you sleep?
Who's waking up to drive you home
When you're drunk and all alone?
Who's gonna walk you
Through the dark side of the morning?


کیه که قراره بعد از این،
 تو صبح‌های بد به دادت برسه؟
کیه که وقتی خورشید خواب رو از چشمات گرفته،
قراره برات لالایی بگه و نوازشت کنه؟
کیه که قراره وقتی مست و بی کس و کار موندی،
حواسش باشه بیاد ورت داره بیاردت خونه؟
کیه که قراره از این بعد،
 تو صبح‌های بد به دادت برسه؟


[Drop: Selena Gomez & Kygo]
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, where you're going)
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, where you're going)
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, where you're going)
It ain't me


دیگه من نیستم
(محله باوِری، ویسکی ناب، جایی که داری می‌ری)
دیگه من نیستم
(محله باوِری، ویسکی ناب، جایی که داری می‌ری)
دیگه من نیستم
(محله باوِری، ویسکی ناب، جایی که داری می‌ری)
دیگه من نیستم


[Verse 2: Selena Gomez]
I had a dream
We were back to seventeen
Summer nights and the liberties
Never growing up
I'll take with me
The polaroids and the memories
But you know I'm gonna leave
Behind the worst of us


خواب دیدم
به هفده‌سالگی بر گشتیم
شب‌های تابسون و آزادی‌هاش
بی‌خیالِ بزرگ شدن
 
عکس‌ها و خاطرات رو پیش خودم نگه می‌دارم
اما می‌دونی که خاطرات بدمون رو می‌خوام فراموش کنم


[Chorus: Selena Gomez]
Who's gonna walk you
Through the dark side of the morning?
Who's gonna rock you
When the sun won't let you sleep?
Who's waking up to drive you home
When you're drunk and all alone?
Who's gonna walk you
Through the dark side of the morning?


کیه که قراره بعد از این،
 تو صبح‌های بد به دادت برسه؟
کیه که وقتی خورشید خواب رو از چشمات برده،
قراره برات لالایی بگه و نوازشت کنه؟
کیه که قراره وقتی مست و بی کس و کار موندی،
حواسش باشه بیاد ورت داره بیاردت خونه؟
کیه که قراره از این بعد،
 تو صبح‌های بد به دادت برسه؟


[Drop: Selena Gomez & Kygo]
It ain't me, no no
It ain't me, no no
It ain't me, no no
It ain't me, no no

دیگه من نیستم، نه نه
دیگه من نیستم، نه نه
دیگه من نیستم، نه نه
دیگه من نیستم، نه نهWho's gonna walk you through the dark side of the morning?
It ain't me

کیه که قراره بعد از این، تو صبح‌های بد به دادت برسه؟
دیگه من نیستم


(The Bowery, whiskey neat, where you're going)
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, where you're going)
It ain't me
(The Bowery, whiskey neat, where you're going)

 
 (محله باوِری، ویسکی ناب، جایی که داری می‌ری)
دیگه من نیستم
(محله باوِری، ویسکی ناب، جایی که داری می‌ری)
دیگه من نیستم
(محله باوِری، ویسکی ناب، جایی که داری می‌ری)

پخش توسط سایت : mdzmusic