دریافت

صداتو میشنوم هر روز تو میبینمت از دور

بدون عاشقتم هنوز

دیگه طاقت نمیارم

بی تو هر لحظه بیتابم

تمام لحظه های من به تو وابستگی دارن

توی مریض منو روانی کنار هم انگار دنیارو داریم

بگو هنوزم هیشکی بین ما نیست بگو نتونستی طاقت بیاری

توی مریض منو روانی کنار هم انگار دنیارو داریم

بگو هنوزم هیشکی بین ما نیست بگو نتونستی طاقت بیاری

تا میبینم ازم دوری دلم میگیره بد جوری

بیا روزهای تکراری نزار بگذرن اینجوری

نمیری از دلم بیرون دوباره با ز بیا اروم

بازم دیوونه بازی کن بازم اون روزها رو برگردون

توی مریض منو روانی کنار هم انگار دنیارو داریم

بگو هنوزم هیشکی بین ما نیست بگو نتونستی طاقت بیاری

توی مریض منو روانی کنار هم انگار دنیارو داریم

بگو هنوزم هیشکی بین ما نیست بگو نتونستی طاقت بیاری

صداتو میشنوم هر روز