.

.

جهت ورد به سایت دوم ما کلیک کنید

.

کلمه

کلمه تودیک او کلمه تجیبک

مین اللی قالک انی هسیبک

اوعی تصدق ان حبیبک

هتهون علیه
ارجع

ارجع واعقل یا اللى بتسمع

ای کلام یتقالک عنی

عمری ما اضیع قلبک منی

واعمل کده لیه
قولی

قولی هلاقی انا زیک فین

یا اللى مافیش فى جمالک اتنین

هو احنا عشره بس یومین

ده انا عایش لیک
وانت

انت حبیبی عارف من امتی

قبل ما عینیا تیجی فی عینیک

عشت سنین وانا بحلم بیک
بسأل

بسال نفسی انا ما اقابلک

کنت ازای عایش من قبلک

مین قلبه علیا غیر قلبک

غیرک مالیش
والله

یحرم والله النوم علی عینی

وانت حبیبی غایب عن عینی

دی ضحکتک دی بتخلینی

قادر اعیش
قولى قولى هلاقی انا زیک فین

یا اللى مافیش فى جمالک اتنین

هو احنا عشرة بس یومین

دة انا عایش لیک
وانت

انت حبیبى عارف من امتی

قبل ما عینیا تیجى فی عینیک

عشت سنین وانا بحلم بیک

.

پخش توسط سایت : mdzmusic