دریافت

دریافت

تقدیم به هموطنان لر و بختیاری

مونه تی تو، منی هیشکی نیخو بوینه
غم اویده، اخو حالا حالاها هم تی مو بشینه

تو خو نونی، چه غمی مینه تیامه
سی مو چه تهله، همسو که پائیز ایاهه

بارون ازهنه باد ایاره او تیا تو وادیاره
ندونم امروز امروزه یا دوش یا پار پیراره

تا دیدی، بی تو نترم ول کردی رهدی
تا دیدی، سی تو امیرم ول کردی رهدی

خومم نونم چمه
کینم؟ کجنم؟ دورم چنه

بی حال! وستمه سر پوز
غمام، بیشتر ایبون هر روز

اَه! چه حال لیشی
مِه مشکلاتم نی قوم و خویشی

جور یه بردی که ورس دِ کُه
دردا زیادن یکیسی تو
چونو زیادن اخوی بخوسی نورستی صو

نونی چندی لیش دیم
نونی چندی پیش تیم

نامردی کردن وه هم خین خوسون، خبر! خبر! سر تیترسون
هیچوقت نبیدیم و کوچیر بیدیم ایما از دیدسون

ولی غریوه‌هانه خو اَرِن بالا
بنی ایما خشکیم و اونا ترن کاکا
اونو ترن کاکا!

تا دیدی بی تو نترم ول کردی رهدی
تا دیدی سی تو امیرم ول کردی رهدی

ندونم بنالم وه درد خوم یا وه درد مردم
مونه دی بی خیال که سردِ سردم

تم برو وا اونو که وا تو جورن
ها! همونو که هات و کولن

بایوم تهل جاس من جنگله
چیک چویل فقط کار... [زنگله]

نه یه پیا؛ پشت هم خین خوت نبوی ننگه پیا
خارج از جنیست بیوین پیا بویم

کسی جایی نره سی دوا بی آبرو
یه کم ساختار شکنی خو بد نی گوو
دیر ز کلیشه بوی بد نی گوو
دیر ز خرافه بوی بد نی گوو
طولانی نه خلاصه بوی بد نی گوو
هوا گئوته داشته بوی خو بد نی گوو
بد نی گوو

مونه تی تو هه! بنی هیشکه نیخو بوینه
غم اویده اخو حالا حالاها هم تی مو بشینه

تو خو نونی، چه غمی مینه تیامه
سی مو چه تهله همسو که پائیز ایاهه

بارون ازنه باد ایاره او تیا تو وادیاره
ندونم امروز امروزه یا دوش یا پار پیراره

تا دیدی بی تو نترم ول کردی رهدی
تا دیدی سی تو امیرم ول کردی رهدی

مشکلات خوم کم نی تم کم تز بده
جا حرف عمل کنی بد نی گو
و مو نگو ای کارا لیشه او کارا خوو
ورس خوت انجام بده بد نی گوو
تو گوومی! شادی تو، شادی ایل، آرزومه
یه کم خوته جا مو ونی بد نی گو
منه ای شهر ایما غریوی و بی کسی قلوه کشیدیم
بنستی ایما بنده‌ی ای خدا نبیدیم

از خودی خردیم، از دوست از فامیل، یم سی آشنا
به خدا روزی بی ایچو نداشتیم پیل ناشتا

و اتفاقاً می همی شرایط نوشتم، خوندم
بخت مو سیچه جور مو کینه
و خیلی کارا که تیات نی بینه

بی خیال!

یه سال جدیده؛ تو فکر کارت و پورسانتی
مو، شَو پُر غَمُم ولی روز عادی
عید سی تو عیده سی مو فرق نی کنه وا روزا دی