دریافت

حبک بعیونی مکتوب بسمع صوتک بالهمسی
متل السکر عم بیذوب
کملت السحر بلمسی
عطرک عطر أیامی
وحدک عمری و غرامی
ساکن قلبی و أحلامی
وبکل حواسی الخمسی
ما بتحمل عنی تغیب
وتبقى عیونی مشتاقة
ظلک من قلبی قریب
ننسى البعد و نتلاقى
خلیک قبالی خلیک
أنا وصیت عیونی فیک
قلتلها الغالی بسمیک
وعالغالی أوعی تقسی
عطرک عطر أیامی
وحدک عمری و غرامی
ساکن قلبی وأحلامی
وبکل حواسی الخمسی