دریافت

ای دلِ قلاش مَکن فتنه و پرخاش مکن

شُهره مکن فاش مکن بر سر بازار مرا

♫♫♫♫♫♫♫♫♫

روز تویی روزه تویی

حاصل دَر یوزه تویی

آب تویی کوزه تویی

آب ده این بار مرا

♫♫♫♫♫♫♫♫♫

قطره تویی بحر تویی

لطف تویی قهر تویی

قند تویی زهر تویی

بیش میازار مرا

♫♫♫♫♫♫♫♫♫

ای دلِ قلاش مَکن فتنه و پرخاش مکن

شُهره مکن فاش مکن بر سر بازار مرا

♫♫♫♫♫♫♫♫♫

رونقِ باغ،میرسد

چشم و چراغ میرسد

باغ سلام میکند

سرو قیام میکند

رونقِ باغ،میرسد

چَشم و چراغ،میرسد

باغ سلام میکند

سرو قیام میکند

رونقِ باغ،میرسد

چَشم و چراغ،میرس

باغ سلام میکند

سرو قیام میکند .

♫♫♫♫♫♫♫♫♫

پخش توسط سایت : mdzmusic