.

جهت ورد به سایت دوم ما کلیک کنید

.

.

ذاک من ذاک الی یوافی بها الزمن

داک من ذاک یقدر طیبته

صارت العالم ولا بیها حنان

راحت الحنیة ویا جدتک

ذاک من ذاک الی یوافی بها الزمن

داک من ذاک یقدر طیبته

صارت العالم ولا بیها حنان

راحت الحنیة ویا جدتک

لا وفة مبین ولا واحد حنین ولا ضل کلب صافی

ولا صاحب یوافی ولا حب حقیقی تعیش ویاه بأمان

ولا بشر حساس یعرف قیمتک

حب حقیقی تعیش ویاه بأمان

ولا بشر حساس یعرف قیمتک

ذاک من ذاک الی یوافی بها الزمن

داک من ذاک یقدر طیبته

صارت العالم ولا بیها حنان

راحت الحنیة ویا جدتک

ماکو حب بها الزمان ولا حبیب وماکو صاحب ع الظروف یساعدک

ضلک ویاه الشمس لو غابت یغیب وتبقى طول اللیل

ماکو ماکو ماکو حب بها الزمن ولا حبیب

ماکو صاحب ع الظروف یساعدک

ضلک ویاه الشمس لو غابت یغیب وتبقى طول اللیل لوحدک

لا وفة مبین ولا واحد حنین ولا ضل کلب صافی

ولا صاحب یوافی ولا حب حقیقی تعیش ویاه بأمان

ولا بشر حساس یعرف قیمتک

ذاک من ذاک الی یوافی بها الزمن

داک من ذاک یقدر طیبته

صارت العالم ولا بیها حنان

راحت الحنیة ویا جدتک

صاحب الی ما یحبک من صحیح

ما یقنعک بالوفة ولاتقنعه الی ما یوافی ومن عینک یطیح

قابل اتجره بحبل وترجعه

صاحب الی ما یحبک من صحیح

ما یقنعک بالوفة ولاتقنعه الی ما یوافی ومن عینک یطیح

قابل اتجره بحبل وترجعه

لا وفة مبین ولا واحد حنین ولا ضل کلب صافی

ولا صاحب یوافی ولا حب حقیقی تعیش ویاه بأمان

ولا بشر حساس یعرف قیمتک

ذاک من ذاک الی یوافی بها الزمن

داک من ذاک یقدر طیبته

صارت العالم ولا بیها حنان

راحت الحنیة ویا جدتک

تحیاتی لکم

این یکی از آنها تا آن زمان است

اردک آن خوب است

جهان تبدیل شده است و در آن حساسیت وجود ندارد

من به باغ و مادربزرگم رفتم

این یکی از آنها تا آن زمان است

اردک آن خوب است

جهان تبدیل شده است و در آن حساسیت وجود ندارد

من به باغ و مادربزرگم رفتم

هیچ نشانه ای روشن نیست و هیچ کس دلتنگ نیست و نه یک سگ خالص است

نه مالک و نه عشق واقعی با ایمن زندگی می کنند

هیچ انسان حساس ارزش شما را نمی داند

عشق واقعی زندگی با خیال راحت

هیچ انسان حساس ارزش شما را نمی داند

این یکی از آنها تا آن زمان است

اردک آن خوب است

جهان تبدیل شده است و در آن حساسیت وجود ندارد

من به باغ و مادربزرگم رفتم

عشق نیست توسط زمان و عاشق و نیست صاحب شرایط به شما کمک می کند

اگر خورشید رفته باشد، او غایب نخواهد بود و یک شبه باقی خواهد ماند

نیست نیست نیست زمان عشق و عاشق را ندارد

شرایط نیست به شما کمک می کند

اگر شما خورشید را از دست ندهید، شما از دست خواهد رفت و تنها شب باقی می ماند

هیچ نشانه ای روشن نیست و هیچ کس دلتنگ نیست و نه یک سگ خالص است

نه مالک و نه عشق واقعی با ایمن زندگی می کنند

هیچ انسان حساس ارزش شما را نمی داند

این یکی از آنها تا آن زمان است

اردک آن خوب است

جهان تبدیل شده است و در آن حساسیت وجود ندارد

من به باغ و مادربزرگم رفتم

صاحب آنچه که شما را دوست دارد درست است

آنچه شما عشق را متقاعد می کنید و او را قانع نکنید چه چیزی است و چشم شما سرازیر شده است

او با طناب ملاقات کرد و بازگشت

صاحب آنچه که شما را دوست دارد درست است

آنچه شما عشق را متقاعد می کنید و او را قانع نکنید چه چیزی است و چشم شما سرازیر شده است

او با طناب ملاقات کرد و بازگشت

هیچ نشانه ای روشن نیست و هیچ کس دلتنگ نیست و نه یک سگ خالص است

نه مالک و نه عشق واقعی با ایمن زندگی می کنند

هیچ انسان حساس ارزش شما را نمی داند

این یکی از آنها تا آن زمان است

اردک آن خوب است

جهان تبدیل شده است و در آن حساسیت وجود ندارد

من به باغ و مادربزرگم رفتم

تبریک به شما

.

پخش توسط سایت : mdzmusic