دریافت

عاشقتم به قیمت هر کار

که تو بگی کنم
فکرت امون نمی دتم

یه لحظه زندگی کنم
پایین نیاورده هنوز

این گریه ها تب منو
من انتخاب نمی کنم

به سمت ردت رفتنو

وقتی نگاهت می کنم

رویا به باور می رسه
قلب زمین می ایسته

و دنیا به آخر می رسه
یه عمره که خیال تو

یه قسمت از وجودمه
ببین هنوز برای من

فرقی می کنی تو با همه

هر نفسم پر می شه از

عشق تماشا کردنت
یه عمر آزگاره که

رها نمی شم از تبت
هر نفسم پر می شه از

عشق تماشا کردنت
یه عمر آزگاره که

رها نمی شم از تبت

وقتی نگاهت می کنم

رویا به باور می رسه
قلب زمین می ایسته

و دنیا به آخر می رسه
یه عمره که خیال تو

یه قسمت از وجودمه
ببین هنوز برای من

فرقی می کنی تو با همه

پخش توسط سایت : mdzmusic