دریافت

میباره اشکام

رو شهر گونه ام

تا وقتی زنده ام 
با تو میمونم

احساس من رو
قلبت میدونه

دوست دارم

دیوونه 
من به تو دلگرمم

با اینکه برف میاد

یه روزی میای و

 لب ها به حرف میاد

من به تو و فردا
 خیلی امیدوارم

خیلی برام خوبه
که تورو دوست دارم

شالت میرقصید
تو دستای باد

قلبم لرزید و

عشق تورو داد

احساس من رو

قلبت میدونه

دوست دارم
 دیوونه 

 دیوونه

من به تو دلگرمم

با اینکه برف میاد
 یه روزی میای و

لب ها به حرف میاد
 من به تو و فردا 

خیلی امیدوارم
خیلی برام خوبه

که تورو دوست دارم

پخش توسط سایت : mdzmusic