.

جهت ورد به سایت دوم ما کلیک کنید

.

.


All my friends tell me I should move on
همه ی دوستام میگن که باید بخودم یه تکونی بدم


I'm lying in the ocean, singing your song
در اقیانوس دراز کشیدم و آواز تورو میخونم


Ahhh, that's how you sang it
آههه....اینگونه میخوندی


Loving you forever, can't be wrong
عاشق تو بودن برای همیشه اشتباه نیست


Even though you're not here, won't move on
حتی اگه اینجا نیستی


Ahhh, that's how we played it
آه.... اینگونه مینواختیم


And there's no remedy
و هیچ درمانی 


For memory
برای حافظه نیست


Your face is like a melody
صورتت مثل یک ترانست,


It won't leave my head
از ذهنم بیرون نمیره


Your soul is haunting me
روحت داره منو شکار میکنه


And telling me
و بهم میگه


That everything is fine
همه چیز خوبه


But I wish I was dead
اما کاش مرده بودم


(dead like you)
مثل تو 


Every time I close my eyes
هر باری که چشمامو میبندم


It's like a dark paradise
مثل یک بهشت تاریکه


No one compares to you
هیچ کس با تو قابل مقایسه نیست


I'm scared that you
میترسم که تو


Won't be waiting on the other side
تویه طرف دیگه منتظر نباشی


Every time I close my eyes
هر باری که چشمامو میبندم


It's like a dark paradise
مثل یک بهشت تاریکه


No one compares to you
هیچ کس با تو قابل مقایسه نیست


I'm scared that you
میترسم که تو


Won't be waiting on the other side
تویه طرف دیگه منتظر نباشی


All my friends ask me why I stay strong
همه ی دوستام میگن چرا هنوز قوی موندم


Tell 'em when you find true love it lives on
بهشون بگو وقتی عشق واقعی پیدا میکنی موندگاره


Ahhh, that's why I stay here
به این دلیل اینجا موندم


And there's no remedy
و هیچ درمانی 


For memory
برای حافظه نیست


Your face is like a melody
صورتت مثل یک ترانست,


It won't leave my head
از ذهنم بیرون نمیره


Your soul is haunting me
روحت داره منو شکار میکنه


And telling me
و بهم میگه


That everything is fine
همه چیز خوبه


But I wish I was dead
اما کاش مرده بودم


(dead like you)
مثل تو 


Every time I close my eyes
هر باری که چشمامو میبندم


It's like a dark paradise
مثل یک بهشت تاریکه


No one compares to you
هیچ کس با تو قابل مقایسه نیست


I'm scared that you
میترسم که تو


Won't be waiting on the other side
تویه طرف دیگه منتظر نباشی


Every time I close my eyes
هر باری که چشمامو میبندم


It's like a dark paradise
مثل یک بهشت تاریکه


No one compares to you
هیچ کس با تو قابل مقایسه نیست


But there's no you
اما هیچ اثری ازت نیست,


Except in my dreams tonight,
بجز توی رویاهای امشبم


Oh oh oh oh, ha ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight
امشب نمیخوام از این بیدار شم


Oh oh oh oh, ha ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight
امشب نمیخوام از این بیدار شم


There's no relief
هیچ ارامشی نیست,


I see you in my sleep
تو خواب تورو میبینم


And everybody's rushing me
و همه تو من میرن(بهم میخورن),


But I can feel you touching me
اما میتونم احساس کنم که بهم دست میزنی


There's no release
هیچ خلاص شدنی نیست,


I feel you in my dreams
در رویاهام احساست میکنم


Telling me I'm fine
که میگی خوبی


Every time I close my eyes
هر باری که چشمامو میبندم


It's like a dark paradise
مثل یک بهشت تاریکه


No one compares to you
هیچ کس با تو قابل مقایسه نیست


I'm scared that you
میترسم که تو


Won't be waiting on the other side
تویه طرف دیگه منتظر نباشی


Every time I close my eyes
هر باری که چشمامو میبندم


It's like a dark paradise
مثل یک بهشت تاریکه


No one compares to you
هیچ کس با تو قابل مقایسه نیست


But there's no you
اما هیچ اثری ازت نیست,


Except in my dreams tonight,
بجز توی رویاهای من


Oh oh oh oh, ha ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight
امشب نمیخوام از این بیدار شم


Oh oh oh oh, ha ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight
امشب نمیخوام از این بیدار شم

.

پخش توسط سایت : mdzmusic