.

یا توتو با موتو
یا توتو یا موتو
ما تزعلیش یا حلوه لا لا
ما تزعلیش یا بیضه لأ لالالا
یا زعل امشی یا زعل امشی
یااااا زعل اممشی
ابعد عن حبیبی حبیبی لا
ابعد عن عیونو الحمیله لا
یا زعل امشی یا زعل امشی
یااا ززعل اممشی
حقک علی علی
یا نور عنی عنیا
یا اغلى عندی یا اغلى من الدنیا دیااااا
حقک علی علیا
یا نور عنی عنیا
یا اغلى عندی ای اغلى من الدنیا دیااا
لا ما تزعیش یا حلوه لألألأ
ما تزعلیش یا بیضه لألألأ
یا زعل امشی یا زعل امشی
یااااا زززززعل امممممشی
اه یا توتو یا موتو
عنی بسحر عنیکی
سوانی یا بوتو
فبعدک احن الیکی
یا بوتو یا موتو وو
عنی بسحر عنیکی
سوانی یا بوتو
فبعدک احن الیکی
وتبعد اه
وتعند اه
وصلحک وحایل فیک
ومش عیزه غیر ارضیک
یا توتو توتو یا موتو موتو
عنی بسحر عنیکی
سوانی یا توتو
فی بعضک احن الیکی

.

پخش توسط سایت : mdzmusic