دریافت

شهزاده ی رویای من - گلشیفته فراهانی

یه شب  تو خواب وقت سحر

شهزاده ای زرین کمر

نشسته بر اسب سفید

می اومد از کوه و کمرمی رفت و آتش

به دلم

می زد نگاهش

می رفت و آتش

به دلم

می زد نگاهشکاشکی دلم

رسوا بشه

دریا بشه

این دو چشم پر آبمروزی که بختم

واز بشه

پیدا بشه

اون که اومد تو خوابمشهزاده ی رویای من

شاید تویی
اون کس که شب در خواب من

آید تویی تواز خواب شیرین ناگه پریدم
او را ندیدم دیگر کنارم

به خدا


جانم رسیده از غصه بر لب
هر روز و هر شب در انتظارم

به خداکاشکی دلم

رسوا بشه

دریا بشه

این دو چشم پر آبمروزی که بختم

واز بشه

بی یار بشه

اون که اومد به  خوابممی رفت و آتش

به دلم

می زد نگاهش


می رفت و آتش

به دلم

می زد نگاهش

می رفت و آتش

به دلم

می زد نگاهش

می رفت و آتش

به دلم

می زد نگاهش


پخش توسط سایت : mdzmusic