دریافت

معرفی شده توسط حامد . ح

The falling leaves drift by the window

برگ های سقوط از روی پنجره رانده می شوند
The autumn leaves of red and gold

برگ های پاییز قرمز و طلا
I see your lips, the summer kisses

من لب های تو را می بینم، بوسه های تابستان
The sunburned hand I used to hold
دست های سوزانده من را نگه داشتم

Since you went away the days grow long

از زمانی که دور رفتی، روزها بلند می شوند
And soon I'll hear old winter's song

و به زودی آهنگ ترانه زمستانی را می شنوم
But I miss you most of all, my darling

اما من بیشتر از همه دلتنگم عزیزم
When autumn leaves start to fall

هنگامی که برگ های پاییز شروع به سقوط می کنند

I see your lips, the summer kisses

من لب های تو را می بینم، بوسه های تابستان
The sunburned hand I used to hold

دست های سوزانده من را نگه داشتم

Since you went away the days grow long

از زمانی که دور رفتی، روزها بلند می شوند
And soon I'll hear old winter's song

و به زودی آهنگ ترانه زمستانی را می شنوم
But I miss you most of all, my darling

اما من بیشتر از همه دلتنگم عزیزم
When autumn leaves start to fall

هنگامی که برگ های پاییز شروع به سقوط می کنند