.

جهت ورد به سایت دوم ما کلیک کنید.

.

Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرم


Every night's my birthday

هرشب تولدمه


They dont know, so it's okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرم


Jazz it up, jazz it up
صدای جاز رو بالاببر، صدای جاز رو بالاببر


Happy as can be, falling into you, falling into me

شادی اونجوری که میتونه باشه،در تو سقوط می کنم،در من سقوط کن


How do you do, calling me the queen, baking cream

ازآشنایی تون خوشوقتم،دعوت ملکه از من،بکینگ کرم


Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشن


Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشن


So yummy
چه جالب


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرم


Every night's my birthday

هرشب تولدمه


They dont know, so it's okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that
وقتی به مهمانی اینجوری میرم


Jazz it up, jazz it up
صدای جاز رو بالاببر، صدای جاز رو بالاببر


Feeling fine and free

احساس خوبی و رهایی


Crashing into you, crashing into me, so yummy

درتوخرد شدن،در من خرد شدن،چه حالب


It's all I wanna do, come and dance with me, pretty please

این همه ی کاریه که می خوام انجام بدم،بیا و با من برقص،خواهش می کنم زیبا برقص


Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشن


Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشن


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرم


Every night's my birthday

هرشب تولدمه

They dont know, so it's okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرم


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرم


Every night's my birthday

هرشب تولدمه


They dont know, so it's okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرم

Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشن


Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشن


Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشن


Blow your dreams, blow your dreams, blow your dreams away with me

به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن، به رویاهات فوت کن با من دور بشنTell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرم


Every night's my birthday

هرشب تولدمه


They dont know, so it's okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبه


Tell em that is my birthday
When I party like that
وقتی به مهمانی اینجوری میرم

 


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that

وقتی به مهمانی اینجوری میرم


Every night's my birthday

هرشب تولدمه


They dont know, so it's okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that
وقتی به مهمانی اینجوری میرم

 
Every night's my birthday

هرشب تولدمه


They dont know, so it's okay

اونا نمی دونن ،پس این خوبه


Tell em that is my birthday

بهشون بگو که تولدمه


When I party like that

                                وقتی به مهمانی اینجوری میرم


.

پخش توسط سایت : mdzmusic