دریافت

آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر برقص آ
چون یوسف اندرآمد مصر و شکر برقص آ
ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر
ای شیرجوش دررو جان پدر برقص آ

آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر برقص آ
ای شاخ تر برقص آ
ای شاخ تر برقص آجان پدر برقص آ
جان پدر برقص آ
از پا و سر بریدی بی ‌پا و سر برقص آ
ای خوش کمر برقص آ

از عشق تاجداران در چرخِ او چو باران
آن جا قبا چه باشد ای خوش کمر برقص آ
در دست جام باده آمد بتم پیاده
گر نیستی تو ماده زآن شاهِ نر برقص آ

 

آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر برقص آ
ای شاخ تر برقص آ
ای شاخ تر برقص آجان پدر برقص آ
جان پدر برقص آ
از پا و سر بریدی بی ‌پا و سر برقص آ
ای خوش کمر برقص آ

آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر برقص آ
ای شاخ تر برقص آ
ای شاخ تر برقص آجان پدر برقص آ
جان پدر برقص آ
از پا و سر بریدی بی ‌پا و سر برقص آ
ای خوش کمر برقص آ