دریافت

This was just meant to be
you are coming back to me
cause, this is pure love
cause, this is pure love

این می تونه تقدیر ما باشه
میبایست برمیگشتی پیشم
برای اینکه این عشق واقعیه

برای اینکه این عشق واقعیه


.......

میخوام که وقتی خوابی
کنار تو بشینم
اگر یه وقت خوابم برد
باز خواب تو رو ببینم
When you sleep I wanna
seat by your side
if I would get to sleep
see you again in my dream


عطر نفس های تو
به تنم بپیچه
کاش بدونی

که زندگی بی تو هیچه
the scent of your breath
hugs my body
I wish you would know
that the life is worthless without you

.........

This was just meant to be
you are coming back to me
cause, this is pure love
cause, this is pure love

این می تونه فقط یک وسیله باشه
میبایست برمیگشتی پیشم
برای اینکه این عشق واقعیه

برای اینکه این عشق واقعیه

.......

 

I know you are more afraid
then I’ll say I will wait
cause, this is pure love
cause, this is pure love
میدونم که خیلی ترسیدی
پس من صبر خواهم کرد
برای اینکه این عشق واقعیه
برای اینکه این عشق واقعیه


........

میخوام تن قشنگتو

تو بقلم بگیرم
بگم اگه نباشی
کارم تمومه

بدونه تو میمیرم
I wanna embrace your beautiful body
(
and) say if you wouldn't be here
I can't continue my life
I'll die without you

میخوام لباتو رو لبام
بزاری تا همیشه
بگم که زندگی دیگه

بدون تو نمیشه
I want you to put your lips on my lips
(so) I will say forever that
that the life without you would be unbearable

......

This was just meant to be
you are coming back to me
cause, this is pure love
cause, this is pure love

این می تونه فقط یک وسیله باشم
میبایست برمیگشتی پیشم
برای اینکه این عشق واقعیه

برای اینکه این عشق واقعیه

......

 I know you are more afraid
then I’ll say I will wait
cause, this is pure love
cause, this is pure love
میدونم که خیلی ترسیدی
پس من صبر خواهم کرد
برای اینکه این عشق واقعیه
برای اینکه این عشق واقعیه


......

ba ra la la la la ba la la la
the moon smells it all
ماه اینو کاملا درک میکنه
ba ra la la la la ba la la la
cause this is pure love

برای اینکه این عشق واقعیه
ba ra la la la la ba la la la
the moon smells it all
ماه اینو کاملا درک میکنه
ba ra la la la la ba la la la
cause this is pure love

.....

تو نیستی و تا ابد
بی تو دلم میگیره
اما زمونه میگه که دیگه خیلی دیره
you're not here
and I'll be sorrowing forever
but the providence says
that it's too late now

.....

this was just meant to be
you are coming back to me
cause, this is pure love
cause, this is pure love
ba ra la la la la ba la la la
the moon smells it all
ba ra la la la la ba la la la
cause this is pure love
ba ra la la la la ba la la la
the moon smells it all
ba ra la la la la ba la la la
cause this is pure love

پخش توسط سایت : mdzmusic