دریافت

  آخ واویلا لیلی بگو واویلا
آخ واویلا لیلی دوست دارم
آخ واویلا لیلی دوست دارم خیلی
تو لیلی من مجنون
تو شادی من دلخون
ز خیمه ی قلبم مرا نکن بیرون
مبادا یک شب در هوسی باشی
مبادا روزی بگو مال کسی باشی
آخ واویلا آخ دوست دارم
واویلا آخ دوست دارم
حالا
دست دست
 واویلا بر من کشتی منو احسن
واویلا بر تو به خون زدی دامن
واویلا بر من کشتی منو احسن
واویلا بر تو به خون زدی دامن
آخ موهاتو افشون کن منو پریشون کن
موهاتو افشون کن منو پریشون کن
بگو مبادا یک شب در هوسی باشی
مبادا روزی
حالا واویلا لیلی دوست دارم ماشالله
آخ واویلا لیلی دوست دارم
آ ماشالله
واویلا بر من کشتی منو احسن
واویلا بر تو به خون زدی دامن
موهاتو افشون کن منو پریشون کن
موهاتو افشون کن منو پریشون کن
مبادا یک شب در هوسی باشی
مبادا روزی
آخ واویلا لیلی دوست دارم خیلی
واویلا لیلی
حالا آ
دست دستا بالا دستا بالا

پخش توسط سایت : mdzmusic