ازاین پس جهت دانلود آهنگ در سایت دوم کلیک کنید

.

.

عبالی حبیبی

عبالی حبیبی ع بالی حبیبی

در فکر منی ای عشق من در فکر منی ای عشق من

اغمرک ما اترکک و اسرقک ما رجعک

تو را پنهان می کنم و ترکت نمی کنم و تو را می دزدم و پس نمی دهم

احبسک ما طلّعک من قلبی ولا یوم

تو را زندان می کنم و آزادت نمی کنم حتی یک روز از قلبم ای عشق من

اخطفلک نظراتک , ضحکاتک حرکاتک

نگاهت را می دزدم ، خنده هایت و حرکاتت

علّقون بغرفتی , نیّمن ع فرشتی

او را در اتاقم نگه میدارم و بر رختخوابم می خوابانم

احلمن ب غفوتی س یحلا بعینی النوم

در خوابم ، رویایش را می بینم تا خواب در چشمانم شیرین شود

ع بالی حبیبی

در فکر منی ای عشق من

لیلة ال-البسلک الالبیض

یک شب برایت سفید می پوشم

وتصیر ملــکک والدینی تشهد

و تو پادشاه می شوی و دنیا نظاره گرند

وجیب منک انت طفلک انت مثلک انت

و از تو بچه ای از تو مثل تو می آورم

ع بالــــی حبیــبی

در فکر منی ای عشق من

عیش حدّک عمره لو اکثر

به اندازه ی خودش عمر می کنم و نه بیشتر

وحب یکبر کل ما نکبر

و عشقمان بزرگتر میشود هر چه بزرگتر میشویم

وشیب لمّا تشیــب عمری یغیب لما تغیب

و زمانی که من پیر می شوم که تو پیر شوی و وقتی که پنهان می شوی عمرم پنهان می شود ( به پایان می رسد)

ع بالــــــی حبیـــبی

در فکر منی ای عشق من

عبـــالی تکملنی واسمک تحمّلنی

فکر میکردم که مرا کامل می کنی و مرا به نامت می خوانند

بقلبک تخبینی .. من الدینیی تحمینی

مرا در قلبت پنهان می کنی .. از دنیا مرا حمایت  می کنی

وتمحی من سنیــنی کل لحظه عشتا بلاک

و لحظه های بی تو بودن را از سالهایم پاک  می کنی

وع بالی تجرحنی لحتى تصالــحنی

فکر می کردم که مرا می آزاری تا با من آشتی کنی

بلمســــه حنونه بلغمره مجنونه

با لمسی مهربانگونه و  اغوشی دیوانه وار

وما غمّض عیونی الا انا ویاک

و چشمانم را نمی بندم مگر تو با من باشی

عبالی حبیبی

در فکر منی ای عشق من

لیلة ال-البسلک الالبیض

یک شب برایت سفید می پوشم

وتصیر ملــکک والدینی تشهد

و تو پادشاه می شوی و دنیا نظاره گرند

وجیب منک انت طفلک انت مثلک انت

و از تو بچه ای از تو مثل تو می آورم

ع بالــــی حبیــبی

در فکر منی ای عشق من

عیش حدّک عمره لو اکثر

به اندازه ی خودش عمر می کنم و نه بیشتر

وحب یکبر کل ما نکبر

و عشقمان بزرگتر میشود هر چه بزرگتر میشویم

وشیب لمّا تشیــب عمری یغیب لما تغیب

و زمانی که من پیر می شوم که تو پیر شوی و وقتی که پنهان می شوی عمرم پنهان می شود ( به پایان می رسد)

عبالــــــی حبیـــبی

در فکر منی ای عشق من

 


"الیسا"

.

پخش توسط سایت : mdzmusic